Tư vấn tài chính

Tăng minh bạch về công bố thông tin chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số

09/2010/TT-BTC (Thông tư 09) hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường

chứng khoán.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/3/2010, việc công bố thông tin của các

tổ chức, cá nhân liên quan trên thị trường chứng khoán sẽ áp dụng thực hiện theo

qui định của Thông tư.

Thông tư này thay thế Thông tư số 38/2007/TT-BTC (Thông tư 38) ngày

18/4/2007 của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và

được coi là qui phạm pháp luật chặt chẽ hơn, có nhiều điểm qui định mới so với

trước đây, nhằm đẩy mạnh tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán.

So với Thông tư 38, đối tượng công bố thông tin tại Thông tư 09 được bổ

sung “tổ chức đăng ký giao dịch,” do đó bao gồm công ty đại chúng, tổ chức phát

hành thực hiện chào bán

trái phiếu

ra công chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao

dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, Sở

Giao dịch chứng khoán và người có liên quan.

Các đối tượng công bố thông tin nêu trên (trừ cá nhân) phải lập trang

thông tin điện tử với đầy đủ các chuyên mục về quan hệ

cổ đông

, trong đó phải có

điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính

định kỳ phải công bố theo quy định và các vấn đề liên quan đến kỳ họp Đại hội

đồng cổ đông.

Ngoài ra, trang thông tin điện tử phải thường xuyên cập nhật các thông tin

phải công bố theo quy định tại Thông tư này. Các đối tượng khi thực hiện công bố

thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng

khoán.

Đối với việc công bố báo cáo tài chính, tổ chức niêm yết phải công bố báo

cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu

năm) đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán và báo cáo tài chính quý. Trong

trường hợp lợi nhuận sau thuế của kỳ báo cáo biến động từ 10% trở lên so với

cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp niêm yết phải giải trình thay vì doanh

nghiệp phải giải trình khi kết quả kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo biến động từ 5%

trở lên như Thông tư 38.

Thông tư 09 cũng quy định các tổ chức niêm yết phải báo cáo giải trình khi

cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn 10 phiên liên tiếp hoặc là tăng trần hoặc giảm

sàn 5 phiên liên tiếp mà không theo xu thế chung của thị trường, thay vì các tổ

chức niêm yết phải giải trình khi cố phiếu tăng trần hoặc giảm sàn 5 phiên liên

tiếp như trước đây.

Đối với công ty chứng khoán, Thông tư 09 quy định hàng quý, các công ty

chứng khoán phải công bố thông tin về danh mục và giá các loại chứng khoán chưa

niêm yết mà công ty làm môi giới giao dịch trong vòng 10 ngày đầu tháng tiếp

theo trên trang thông tin điện tử và các ấn phẩm của công ty.

Trong trường hợp các đối tượng công bố thông tin không thể thực hiện đúng

thời hạn vì những lý do bất khả kháng, phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

Sở Giao dịch

chứng khoán

và phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi sự

kiện bất khả kháng đã được khắc phục. Việc tạm hoãn công bố thông tin phải được

công bố trên phương tiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và tổ chức công bố thông tin, trong đó nêu rõ lý do của

việc tạm hoãn.

Một điểm được qui định mới tại Thông tư 09 cũng đáng lưu ý là việc quy

định công ty đại chúng phải

công bố thông tin

về việc chào bán chứng khoán và

tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhằm đảm

bảo cho nhà đầu tư có thể giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn huy động./.

Thùy Dương (Vietnam+)

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *