TP.HCM giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế: Làn gió mới từ doanh nghiệp

Trong những năm qua, Ðảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Theo đó, Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và …