Tư vấn tài chính

Giải trình khi cổ phiếu tăng, giảm liền 10 phiên

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số

09/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,

thay thế Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007.

Theo đó, doanh nghiệp niêm yết phải giải trình khi lợi nhuận sau thuế của

kỳ báo cáo biến động từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước, thay vì doanh

nghiệp phải giải trình khi kết quả kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo biến động từ 5%

trở lên như Thông tư 38.

Thông tư cũng bổ sung thêm việc công bố báo cáo bán niên của doanh nghiệp

và báo cáo này kèm theo toàn bộ báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài

chính bán niên phải công bố trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban chứng

khoán, Sở giao dịch chứng khoán và trang thông tin điện tử của tổ chức niêm yết

và phải lưu trữ ít nhất trong vòng 10 năm tiếp theo tại trụ sở chính của tổ chức

để nhà đầu tư tham khảo.

Thông tư 09 quy định các tổ chức niêm yết phải báo cáo giải trình khi cổ

phiếu tăng trần hoặc giảm sàn 10 phiên liên tiếp hoặc là

tăng trần

hoặc

giảm sàn

5 phiên liên tiếp mà không theo xu thế chung của thị trường, thay vì phải giải

trình khi cố phiếu tăng trần hoặc giảm sàn 5 phiên liên tiếp như trước đây.

Điểm mới của Thông tư 09 so với Thông tư 38 là việc công

bố thông tin về báo cáo tài chính năm của các công ty đại chúng, ngoài việc công

bố thông tin trên các phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán và của Sở

giao dịch chứng khoán (với doanh nghiệp niêm yết), các doanh nghiệp đồng thời

phải đăng tải toàn văn báo cáo kiểm toán tài chính năm trên một số báo có phạm

vi phát hành toàn quốc.

Đồng thời doanh nghiệp cần thông báo địa chỉ trang thông tin điện tử

đăng toàn bộ báo cáo tài chính hoặc địa chỉ cung cấp báo cáo tài chính để

nhà đầu tư tham khảo, thay vì công bố Báo cáo tài chính năm tóm tắt trên 3 số

báo liên tiếp của một 1 tờ báo Trung ương và một 1 tờ báo địa phương nơi công ty

đại chúng đóng trụ sở chính hoặc thông qua phương tiện công bố thông tin của Ủy

ban chứng khoán như quy định của thông tư 38.

Bên cạnh đó, thông tư cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải có website riêng,

trong đó phải có phần dành cho cổ đông và đăng tải điều lệ công ty, quy chế quản

trị nội bộ, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính định kỳ phải công bố theo quy

định và các vấn đề liên quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài ra, trang thông tin điện tử cần thường xuyên cập nhật các thông tin

phải công bố theo quy định.

Đối với công ty

chứng khoán

, thông tư mới yêu cầu, hàng quý, các công ty

chứng khoán phải công bố thông tin về danh mục và giá các loại chứng khoán chưa

niêm yết mà công ty làm môi giới giao dịch trong vòng 10 ngày đầu tháng tiếp

theo trên trang thông tin điện tử và các ấn phẩm của công ty.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký./.

Thùy Dương (Vietnam+)

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *